ید

يد I


 ید(  Iodine) : از عنصرهای شیمیاییجدول تناوبیاست. نشانه کوتاه آن I و عدد اتمی آن ۵۳ است. عنصری است حل نشدنی که مقدار بسیار کم آن برای موجودات زنده لازم است. واکنش پذیری ید از تمامیهالوژنهاکمتراست و الکترون دهنده ترین هالوژن شبه فلز می‌باشد. ید بسیار خالص را می توان از واکنش یدید پتاسیم با سولفات مس تهیه کرد.البته روشهای دیگری نیز برای جداسازی این عنصر وجود دارد. ید عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهای استاندارد به بخاری بنفش رنگ و بد بو تبدیل می‌گردد.این هالوژن همچنین با بسیاری از عناصر، ترکیباتی را می‌سازد اما از سایر عناصر گروه هالوژنها فعالیت کمتری داشته و دارای خصوصیاتی شبیه فلزات است.ید به راحتی در کلروفرم، تتراکلرید کربن یا دی سولفید کربن حل شده و محلولهای ارغوانی رنگی بوجود می‌آورد( تنها به مقدار کمی در آب قابل حل است) .رنگ آبی سیر با محلول نشاسته ویژگی ید آزاد می‌باشد.

تراكماينعنصردربدنبسياركمبودهوبهطورمتوسط0.3 تا 0.6 ميليگرمدرهركيلوگرموزنزندهبدنداموطيوروجوددارد. تنهانقشاينعنصردرسنتزهورمونغدهتيروئيد  مي باشد. هورمونتايروكسينمترشحهازغدهتيروئيددر تنظيممتابوليسمبدنمؤثرميباشد. دراثركمبودغدةتيروئيدبزرگشدهكهاصطلاحاًآنراگواتربومي Endemic goiter گويند. ضعفدرتوليدمثلدامنيزيكيازعلائمكمبوداينعنصرميباشد.

تنهاكمبوديدجيرهعاملبروزگواترنيست،بلكهمصرفبالايغذاهايگواترزامانندجنسچليپائيان )براسيكا( نیزسبببروزگواترمي باشد. كلم،كلمپيچ،شلغم،قمري،لوبيايروغني،كتان،نخودوبادامزمينيازجنسبراسيكاهستند.

مادةگواترزايجنسچيليپائيان(براسيكا)،ال  5-وينيل-  2  اكازوليدين-  2-  تيون(گواترين)ميباشد.غذاهايبا منشادريائيوهمچنينپودرماهيمنبعخوبيددرجيرهميباشد. مصرفبيشازحديدسبببروزمسموميتدرداموطيورميگردد.

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..