منگنز

منگنز Mn


 

منگنر یکعنصر شیمیاییبا عدد اتمی ۲۵ و نماد Mn است. این عنصر در دوره چهارمجدول تناوبیو در گروهفلزات واسطهقرار دارد. منگنز در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی‌شود و معمولاً در مجاورتآهناست. کانی اصلی منگنز،پیرولوزیتاست. یکی از کاربردهای مهم منگنر، آلیاژهای فلزی و به‌ویژهفولاد ضد زنگاست.

نام منگنز از منطقهمگنزیادریونان (که بسیاری از کانی‌های آن از آنجا استخراج شده‌اند) گرفته شده‌استیوهان گوتلیببرای نخستین بار در سال ۱۷۷۴، منگنز را به صورت ناخالص جداسازی کرد.

یون‌های منگنز، رنگ‌های مختلفی را تولید می‌کنند و به عنوانرنگدانهدر صنعت به کار می‌روند.

منگنز، فلزی نقره‌ای رنگ و مشابه آهن است. سخت و شکننده است.به سختی جوش‌پذیر است، ولی به راحتی اکسید می‌شود. منگنز و یون‌های اصلی آن،پارامغناطیسهستند.منگنز مانند آهن، در هوا به کندی کدر می‌شود و زنگ تولید می‌کند.

منگنزبرايتشكيلسولفاتكندرويتينضرورياست. سولفاتكندرويتينتركيبيازموكوپليساكاريدهايماتريكس آلياستخوانميباشد. لذابرايتشكيلاستخوانضرورتدارد.

منگنزجزييازمتالوآنزيمهايپيروواتكربوكسيلاز،سوپراكسيدديسموتاز(SOD) ميتوكندرياييوآرژيناز وفعالكنندهفسفوانولپيروواتكربوكسيكينازوسايرآنزيمها ست.

سوپراكسيدديسموتاز (SOD) كهحاويمسوروياست سلولهارادرمقابلراديكالهايآزاداكسيژنO-2محافظتميكند.

اينعنصردرمتابوليسمكربوهيدراتهاوليپيدهادخالتدارد.

كمبود:

كمبودمنگنزسبببروزاختلالاتاسكلتيدامميگردد. دليلآننقشمنگنزدرسنتزموكوپليساكاريداستخواناست.

لنگشدام،كوتاهيوخمشدنپاهاوبزرگشدنمفاصلدركمبودمنگنزدرگاو،گوسفندوبزمشاهدهميشود.

كمبودآندرجيرهسبببروزتاخيردررشد،اسكلتغيرطبيعي،آتاكسياي(عدمتعادل)نوزادواختلالدرتوليدمثل ميگردد.

درطيور،شديدترينعلامتكمبودمنگنزدررفتگيتاندون(پروزيس)استكهدرجوجههايجوانظاهرمي گردد. كوتاهوضخيمشدنپاهاوبالهاازعلايممشترككمبودمنگنزدرپرندگاناست.

كمبودكوليننيزسببايجاداختلالپروزيسميگردد. لذادرجيرهطيورتركيبسنتتيككولينكلرايدرابه همراهويتامينهااضافهميكنند.

بزرگشدنوتغييرشكلمفصلبينكفودرشتني،خميدگيانتهايفوقانيدرشتنيوانتهايتحتانينازكنيوكفپا،ضخيموكوتاهشدناستخوانهاياگسيختگيمفصلآشيلازخصوصياتپروزيساست.

افزايشغلظتكلسيموفسفرسببكاهشجذبمنگنزجيرهميگردد.

كمبودمنگنزدرطيور(مرغها)مادرباعثكاهشقابليتجوجهدرآوري ،كاهشضخامتپوستهتخممرغوپسرفتگي سرجوجه هابههنگامخروجازتخممرغميشود. دراينجوجههاشكلگيرياستخوانداخليگوشدچاراختلالشده وسرپرندهبهعقببرميگرددكهبهآنستارهنگري (Star gazing)  نيزگويند.

ذرتازلحاظMn فقيربودهامادرسايردانههايغلاتيافتمي گردد. سبوسمنبعخوبيازMn ميباشد.

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..