مس

مس    Cu


 مس نام یک عنصر جدول تناوبی با نماد شیمیایی Cu (بر گرفته از واژه ی لاتین cuprum) است .عدد اتمی آن 29 و عنصری فلزی با ویژگیهای شکل پذیری و رسانایی گرمایی و الکتریکی بالا است .مس خالص ،نرم و چکش خوار است .بخشی از آن که در برابر هوای آزاد قرار دارد به رنگ قرمز مایل به نارنجی است .مس در طبیعت به حالت آزاد و به صورت سولفید،اکسید و کربنات یافت می شود .کانیهای سولفید را پس از تغلیظ به روش های فیزیکی تا دمای زیاد در جریان هوا حرارت می دهند .در این عمل قسمتی از سولفید به اکسید تبدیل می شود .اکسید مس با سولفید مس ترکیب و فلز مس آزاد می شود .مس  سولفات(II)یک ترکیب شیمیایی با فرمول 4OSCuو یا ۵ آبه است. این ماده (که در اصل از خانوادهنمکهاست) مجموع چند ترکیب است که در میزان آبپوشیدگی با هم تفاوت دارند. شکل بی آب مس سولفات، پودر سبز کم رنگ یا سفید مایل به خاکستری است؛ در حالی که مس سولفات پنج آبه که رایج‌ترین شکل این ماده است، به رنگ آبی روشن است. مس سولفات به همراه واکنش حرارت زا در آب حل می‌شود و ترکیب مایع به دست می‌دهد که هندسه مولکولی هشت سطحی و خاصیتپارامغناطیسیدارد. از اسامی دیگر مس سولفات می‌توان به کات کبود اشاره کرد. مس سولفات به صورت صنعتی از طریقالکترولیزفلز مس باسولفوریک اسیدغلیظ یااکسید مس (I)با سولفوریک اسید رقیق تهیه می‌شود. مس سولفات برای مصارف آزمایشگاهی معمولاً به صورت آماده تهیه می‌شود. شکل بدون آب مس سولفات به عنوان ماده معدنی کمیاب با نامکالکوسیانیتوجود دارد. مس سولفات آبدار در طبیعت با عنوان کالکانتیت (پنج آبه) و دو مورد کمیاب تر بوناتایت (سه آبه) و بوثایت (هفت آبه) ایجاد می‌گردد.

اگرچهاينعنصرجزءهموگلوبينخوننمي باشدامادربرخيازسايرپروتئين هايپلاسمامانندسرولوپلاسمينكهدرآزادسازيآهنازسلولهاوانتقالآنبهداخلپلاسمادخالتدارد،موجوداست.

-مسبهعنوانيكيازعناصركممصرفنقشاساسيدرتوليدخوندارد. مسبرايفعاليتآنزيمهايهمراهدر متابوليسمآهن ، تشكيلالاستينوكلاژن ،توليدملانينوهم آهنگيسيستماعصابمركزيموردنيازاست  .

- مسبرايتشكيلطبيعيگلبولقرمزخون (هماتوپويسيس)موردنيازاست.

- همچنينمسبرايتشكيلكلاژناستخوانوبرايتشكيلطبيعيالاستيندرآئورتوبقيهسيستمقلبي

عروقيموردنيازاست. بهنظراينامربهدليلحضورمسدرليزيناكسيدازباشد.

-مسبهصورتجزئيبرايپليفنيلاكسيدازموردنيازاست. پليفنيلاكسيدازتبديلتيروزينبهملانينرا ميسرميكند. لذادرگاوهايدارايكمبودمس،رنگموهاكدروكمرنگميگردد.

- آنزيمهاييمانندليزيناكسيداز،سيتوكروم C اكسيداز،فرواكسيدازوتيروزينازبهمسوابستههستند.

كمبود:

كمبودمسقابليتحيواندرجذبآهن،آزادسازيآنازبافتهابهمنظورساختنهموگلوبينرامختلميكنداين عنصردررنگپرطيور،رنگطبيعيمووپشموكاهشعفونتبره هامؤثراست.

ازعلائمكمبودمسدرنشخواركنندگان(گاو  گوسفند)ميتوانبهمواردزيراشارهنمود:

1-اختلالدرسنتزخونوكاهشهموگلوبينخون

2-اختلالدرفعاليتآنزيميبدنازجملهسايتوكروماكسيداز

3-كاهشتوليدشيردرگاو

4-آنستروسدرگاو

5-كاهشبازدهيتوليدمثلوجفت ماندگي

6-راشيتيسمدرحيوانجوان،لنگيوورممفاصلدرآنها

7-آتاكسي(عدمتعادل)دربرهها

8-درايجادپيچشدرپشمنقشمهميداردوكمبودمسسببراست شدناليافپشمميگردد.

9-تغييررنگمووپشمحيوان

10-كاهشرشدطبيعيپشموريزشموپشم

اينعنصردرآنزيميكهمسئولايجادپلديسولفيدبيندومولكولسيستئينهمجواراستحضوردارد. درصورت عدموجوداينآنزيمپلمذكورتشكيلنشدهوپشمفاقدجعدميگردد. درواقعجعدطبيعيپشمآسيبديدهواليافپشم راستشده وبهشكلموميگردد  بهاينحالتدرپشمStringy يا   Steely  (پشمسيمي) ميگويند.

مسعنصرياستكهدرآنزيمتيروزينازحضوردارد. تيروزينازسببتبديلاسيدآمينهتيروزينبهرنگدانهسياهملانين ميگردد. لذادرصورتكمبودمسرنگپشمتغييرميكند باافزودن 0.5 درصدسولفاتمسبهنمكمصرفي،كمبودمسدردامهابرطرفميگردددرطيورنيزضمنبروزعلائمكمبودرشد،كمبودخون(كمخوني)،سببپارگيآئورتنيزميشود.

 

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..