کبالت

كبالت Co


 کُبالتفلزیاست سفید با علامت شیمیایی Co، شبیهنیکلولی با ته رنگ آبی به جای ته رنگ زرد نیکل. از لحاظ شیمیایی فعالتر از نیکل است. دراسید سولفوریکواسید نیتریکمحلول و به کندی تحت تأثیرقلیایی‌هاقرار می‌گیرد. سرعت اکسایش کبالت ۲۵ برابر نیکل است

کبالت دارای وزن مخصوص ۷۵۶/۸،نقطه ذوبیبرابر ۱۴۹۳ درجه سانتی گراد،سختی برینل۸۶،دارای ساختار بلورینhexagonal close-packed (hcp) ،رسانایی الکتریکی حدود ۱۶ درصد مس است.

كمترينميزانتراكمعناصرضروريمربوطبهكبالتمي باشد.0.2-0.1 درصددرهركيلوگرموزنزندةبدنراتشكيل ميدهد . عنصر Co بخشيازويتامين B 12 بود وبرايحيوانضرورياست.درصورتوجودCoبهميزانكافيدرجيره،نشخواركنندگانتوانائيسنتز  B12رادارند. نشانههايكمبودكبالتبيحالي،كماشتهائي،كاهشوزن،كاهشتوليدشيردرگاو،وكمخونيودرنهايتمرگداماست.

كمبود:

نخستيننشانههايكمبودكبالت،بيشتربانشانه هايكمبودفسفردرگاوهااشتباهمي شوند. بهترينراهجهتتشخيص تفريقيكمبودايندوعنصربهاينشرحاست. اگردرگله،گوسالههايكمترازيكسالسالمبودندوليمادهگاوهاكماشتهاهستند،كمبودفسفروجوددارد. درصورتيكهگوسالههادچارعارضةكماشتهائيبودندبايدمكملكبالتبهجيره افزود. سنتزويتامين B12توسطميكروارگانيسم هايشكمبهمستلزموجودكبالتاست. درغيراينصورتبيماريPine بروزميكند.مي باشد .علائمآنكاهشاشتهاء،لاغري،پيكا Pica ،كمخونيشديدوسرانجاممرگ می باشد.

نيازنشخواركنندگانبهكبالتدرمقايسهباحيواناتغيرنشخواركنندگانبيشتراست. زيرانشخواركنندگانبرايسنتز اسيدپروپيونيك به  Vit.B12نيازدارند.

كاهشميزانپشم،تمايلبهجويدنپشم،ريزشاشكازچشمهاازديگرعلائمكمبودكبالتدرگوسفنداناست.بيماري «ناخوشينمك»كهبيشتردرفصلبهارديدهمي شود دراثركمبودCo دربرههاوبزغالههابروزميكند.علائم آنمشابهكمبود Cu است.

منابعكبالتجهتافزودنبهجيره:

- كربناتكبالت - اكسيدكبالت -كلروركبالتو - سولفاتكبالت

چونميزانجذبكبالتپاييناستلذامسموميتناشيازآنمحتملنيست.

يادآوريميگرددافزودن0.1تا 0.5درصدمكملهايمعدنيداميدرجيرهمانعبروزكمبودميگردد.

 

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..