روی

روي   Zn


 

روی عنصری است شیمیایی با علامت اختصاری zn که دارای عدد اتمی 30 است .روی فلزی به رنگ سفید متمایل به آبی است که بر اثر رطوبت هوا تیره می شود و در حین احتراق رنگ سبز براقی تولید می کند .این فلز بعد از آهن ،آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا می باشد . برای تولید فلز روی ابتدا خاک معدنی روی خرد و آسیاب می شود و در صورت داشتن سرب به همراه خود، به واحد فلوتاسیون منتقل می شود تا سرب جدا شود. خاک های سولفوره نیز پس از انتقال به کوره به حالت اکسیده تبدیل شده و قابل استفاده می شوند. پس از آماده سازی خاک، کنسانتره ی به دست آمده در مخازن استیل، توسط سولفوریک اسید و آب مورد عمل لیچینگ قرار می گیرند، سولفات آهن و سولفات آلومینیوم جهت رسوب دهی با هالوژن هایی نظیر کلر و فلوئور برای جلوگیری از چسبندگی در کاتد ها استفاده می شوند. روی موجود در خاک با عمل لیپینگ حل شده و سولفات روی به دست می آید.

اينعنصردرتماميبافتهايبدنيافتشدهوبرخلافبسياريازعناصركميابكهدركبدذخيرهميشوند،تمايل بهذخيرهدراستخوانهادارد. بافتهايپوست،مووپشمتراكمبالائيازعنصررويدارند. اينعنصرنقشقابلتوجهي درسيستمآنزيميبدنخصوصاًآنزيمهاي(متالوآنزيمها)كربنيكآنهيداز،آلكانينفسفاتاز(ALP)،لاكتاتدهيدروژناز  (LDH)، الكلدهيدروژناز،كربوكسيپپتيدازپانكراسوتياميدينكينازدارند .اينعنصردرهمانند سازيوتمايزسلوليبهخصوصدرمتابوليسماسيدهاينوكلئيكدرگيراست.

روي Zn در

1-توليد،ذخيرهوترشحهورمونها

2-مؤثردرسيستمايمنيبدن

3-تعادلالكتروليتها           

نقشقابلتوجهيدارد.

منابع  :Zn

بسياريازگياهانومخمرهامنابعغنيرويمي باشند. سبوسوجوانهغلات،منبعغنيعنصررويبودهومنابع پروتئينحيوانيازمنابعپروتئينگياهيغني ترميباشند.

كمبود:

ضخيمشدنياكراتينهشدنشديدسلولهاياپيتليالازعلايممتداول(پاراكراتوزيس)كمبودروياست.

درگوساله،كمبودرويسبببروز:

- رشدغيرطبيعي

- كاهشاشتها

- راندمانكمغذا

- تورمبينيودهان

- لُختيمفاصل

-تورمپاوپاراكراتوسيز(Parakeratosis) مي گردد. پاراكراتوسيزباسرخيوتركيدنپوستنمايان  ميگردد .

ازنشانه هايكمبودروي  Zn درطيورمي توانبهعلائمزيراشارهكرد:

1-تاخيردررشدجوجههايدرحالرشدوجوان

2-اختلالاتدرعضلهپا(تورممفاصلپاشبيهپروزيس)

3-كوتاهشدناستخوانپا

4-كاهشرشدپر(پرسوختگي)

درگوسفندوبزنيزحائزاهميت  مي باشد. كمبودرويدرجيرهگوسفندانسبببروزعلائمزير  مي گردد:

1-لغزندگيونرميپشم

2-جراحاتوتورمدرناحيةسمحيوانواطرافچشم

3-ازديادترشحبزاق

4-كاهشمقداروكيفيتپشم

5- هرزهخواري(بويژهپشمخواري)

6-زخمشدنپوست (پاراكراتوسيز (Parakeratosis بهبودزخمهاياينبيماريدراثردرمانبامكملمعدنيرويبهمدتزمانزيادينيازدارد .

7-تحليلبافتبيضهدرجنسنر(قوچ)هيپوگناديسم

8-كاهشميلجنسيوتوليداسپرمدرقوچ

9- تاثيرمنفيبرفعاليتهايجنسيميشها

 

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..