آهن

آهن Fe


 

آهنبا نماد شیمیاییFe، نام یکعنصرشیمیایی باعدد اتمی۲۶ است که در نخستین دورهٔ فلزهای واسطهجای دارد. آهن از نظر جرمی، بزرگترین عنصر سازندهٔ زمیناست. این عنصر مهم ترین سازندهٔ هستهٔ بیرونیودرونیزمین و چهارمین عنصر مهم در پوسته است. فراوانی آهن درسیاره‌های زمین‌سانمانند کرهٔ زمین، به دلیلهمجوشی هسته‌ایدر ستاره‌های بزرگ است. آهن ترکیباتی را ایجاد می‌کند که عمدتاً در حالت‌هایاکسیداسیون+۲ و +۳ هستند. به طور سنتی، ترکیبات آهن IIفروسنامیده می‌شوند و ترکیبات آهن (III)فریکنامیده می‌شود. ترکیبات زیادی در هر یک از حالات اکسیداسیون وجود دارد که مثال‌هایی از آن شاملسولفاتآهن (II) (FeSo4) وکلریدآهن (III) (FeCl3) می‌باشد. همچنین مثال‌های بیشماری از ترکیباتی که شامل اتم‌های آهن در هر دوی این حالات اکسیداسیون وجود دارد مانند مگنتیک و آبی پروسی.آنیونمنفی فریت [Fe ۲۴] شامل یک مرکز آهن، (Vi)بالاترین حالت اکسیداسیون شناخته شدهٔ آن می‌باشد و مثلاً در فریت پتاسیم (k2feo4) وجود دارد.ترکیبات آلیبی شماری (مثل پنتا کربنیل آهن) وجود دارند که دارای آهن زیرو ولنت (یا کمتر) هستند.

سولفات آهن دو ظرفیتی (فرو سولفات) ترکیبی است با فرمول شیمیایی Fe2(SO4)3.7H2O که بسته به pH می تواند به صورت کریستال های آبی یا سبز رنگ تولید گردد. در حالت عادی هفت مولکول آب در ترکیب سولفات آهن موجود می باشند و در صورت خشک شدن می تواند شش مولکول آب را از دست داده و تبدیل به پودر سفید رنگ تک آبه (منو هیدرات) شود.

باتوجهبهمقدارتراكماينفلزبهطورمتوسط (50mg دركيلوگرموزنزنده)،جزءعناصربينابيننيزدرنظرگرفتهميشود. بيشاز90%آهنبدنبهصورتتركيبباپروتئينهااست. مهمترينپروتئينبدنكهبه صورت Fe می باشد  حاوي هموگلوبينخونبودهكهدرحدود 0.34  درصدآنراآهنتشكيلميدهد.

 Fe درترانسفرين(پروتئينسرمخون) بهعنوانناقلقراردارد.

فريتينپروتئينشكلذخيرةآهنبودهكهبهرنگقهوهايدركبد،طحال،كليهومغزاستخوانوجودداردوحاوي 20% آهنميباشد.

هموسيدرينتركيبيمشابهفريتينبودهوتا35%آن راآهنتشكيلمي دهد.

آهنجزئيازآنزيمهايفعالبدنازقبيلكاتالاز،پروكسيداز،فنيلآلانينهيدروكسيدازميباشد. باتوجه

بهاينكهبيشازنيميازآهنبدندرهموگلوبينحضوردارديكيازاولينپيامدهايكمبودآهندربدنكمخونياست.

ازسويديگرچونميزانآهنهموگلوبينپسازتخريببهمصرفدامميرسدبهندرتدچاركمبودFe ميگردد .

درگوسالههايجوان:

كهصرفاًباشيرتغذيهميگردندبهسببپائينبودنتركيبشيرازآهن،كمخونيبهاحتمالبسيارزيادحادثخواهد شد. بهاستثناءشير كهازميزان Fe فقيراست،اينعناصردرمنابعگياهانپربرگوسبز،بيشتربقولاتوپوستهدانه ها،وغذاهايبامنشاءحيوانينظيرگوشت،خونوپودرماهيبهخوبييافتميگردد. آهندرسرتاسرمجاريگوارشيخصوصاً دردوبخشانتهائيرودهكوچكجذبمي گردد.

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..