ميكروالمنت ها

ميكروالمنت ها


 

ميزاننيازبهاينعناصربهطورنسبيدرصدبسياركمدرجيرهنيازاستومقاديرموردنيازآنهابهصورتبخشدر ميليون(p.p.m) parts per millionياميكروگرمبيانميگردديابهصورتميلي گرمدركيلوگرمجيرهبيانميگردد. (mg/kg) (Milligrams Per Kilograms) بهمانند:

Iodine(I ), Manganese(Mn) ,Iron (Fe), ،Zinc (Zn)،Cupper (Cu)، Selenium (Se)

Cobalt ( Co)

عناصركممصرف

همانطوركهذكرگرديدميزاناينعناصردرهركيلوگرموزنزندهبدنكمتراز50ميليگرمميباشد.

اين عناصر عبارتند از آهن Fe ،روي Zn ،مس Cu ،موليبدن Mo ،سلنيوم Se ، يد I ،منگنز Mnو كبالت   Co.

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..