ماکرو المنت ها

ماكروالمنت ها


 اينموادعناصری هستندكهبهطورنسبيدرحدمقاديربالادرجيرهضروريهستند. ميزاننيازبهاينمواددرجيرهبه صورتگرمويادربخشهائيبهصورتدرصدبيانمي گردد. بهعنوانمثالماكروالمنتهاعبارتنداز:

Chloride(Cl) ،Potassium (K), Sodium (Na) ،Magnesium (Mg) ,Phosphorus(P)  Calcium (Ca),Sulphor(S)

 

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..